fbpx

REVESTUM d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, matična št. 9348751000, davčna št. SI 22467670 na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme naslednje

 

S P L O Š N E P O G O J E P O S L O V A N J A

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 1. UVODNE DOLOČBE

1.1 S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1.2 Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne policije.

1.3 V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju.

 1. POMEN IZRAZOV

2.1 V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registriranih pridobitve dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer je posamezni posoju posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tre osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določen nepremičnino.
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo unazadjuje pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba morda spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z mucala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročite živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonskih zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, otroci in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživeti.
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo sklenjena nepremičninska družba in naročite ter s katero se nepremičninska družba obligacijo, da si bo to resetila najti in spraviti v stik naročitelja s trem osebo, ki se bosta pogovorila za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročite pa se prilaganje, da bo nepremičninski družbi za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za dane nepremičnine, pri snošanju katere preusnaža nepremičninska družba.
 • Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju razločenega nepremičnina.
 1. STORITVE POSREDOVANJA

3.1 Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

 • prodaji ali nakupu nepremičnine,
 • oddaji, najemu, zakupu ali
 • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2 V storitvah posredovanja iz točke 3.1, je zajeto vzpostavljanje stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine, sodelovanje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, kot je potrebno za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla, zlasti pa naslednje storitve:

- sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

- seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

- ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo seznama o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodbe (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

- pisna opozorila, obvestila, potrdila;

- ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

- oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

- seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

- prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

- ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

- seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

- telefonsko komuniciranje s strankami;

- sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla

- priprava osnutka prodajne pogodbe.

3.3 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2.

3.4 Po pisnem obvestilu Nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v letu 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila, Nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stiku z isto tretjo osebo spravila da konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba.

3.5 Smiselno enako, kot to določa točka 3.4 velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 1. DODATNE STORITVE

4.1 Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

4.2 Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
 • organizacija ceni nepremičnine;
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine;
 • priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
 • priprava najemne ali druge pogodbe, ki ni vključena v plačilo za posredovanje
 • druge storitve, potrebne za izvedbo posla.

4.3 Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe ali v posredniški pogodbi oz. v drugi pogodbi, ki jo stranka sklene z nepremičninsko družbo.

4.4 Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 1. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1. Višino plačila za posredovanje nepremičninske družbe in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5.2 Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.

5.3 Naročitelj mora za posredovanje pri najemu ali oddaji v najem plačati posredniku plačilo za posredovanje v višini 4% obračunano od pogodbene vrednosti. Pogodbena vrednost je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega je sklenjena najemna pogodba. Plačilo za posredovanje ne sme znašati več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 EUR.

5,4 V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV (22 %).

5.5 V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz točke 3 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

5.6 V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter dodatnih storitev iz točke 4 teh Splošnih pogojev.

5.7 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

5.8 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.9 Plačilo za posredovanje nepremičninske družbe zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

5.10 Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.11 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 1. POVRNITEV STROŠKOV

6.1 Če se stranke s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov v višini 150,00 EUR, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 3. Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena, če naročitelj sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini, sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe, enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena.

 

 1. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE

7.1 Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

7.2 Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

 1. FIDUCIARNI RAČUN

8.1 Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročite ali tretja oseba za to sliko pooblasti.

 1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

9.1 Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje za zavarovanje odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na oste Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne policije ter zavarovalne sestave, tako da se v pogodbi o posredovanju.

 1. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1. V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba jekleno ekskluzivno pogodbo o posredovanju za nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

 1. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

11.1 Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

11.2 V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 1. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

12.1 Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu,zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

12.2 Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

12.3 Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

12.4 Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;

12.5 Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v letu 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

 1. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

13.1 Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

13.2 Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

 1. naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov neusmiljene vodenje ogledov nepremičnine;
 2. naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 3. naročite sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so se ze s pogodbo o posredovanju;
 4. naročitelj Nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvestite časovno o posložitev pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s treno osebo, ki jo najdem, ali ji ne iznudjuje ali ne predaja v roku od pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 5. naročitelj v proti redu z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega zakaj ne želite skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s trezni osebo, s katero je v stiku s nakupom Nepremičninske družbe;
 6. naročitelj informacije o tretjim osebam in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.
 1. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

14.1 Nepremičninska družba v primeru, da naročite odstopi od pogodbe o posredovanju ali ne sklenjeni pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravite poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 1. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

15.1 Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonskom zneskom ter v drugih primerih, nekaj s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

 1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
 2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
 3. pridobitev podatkov o namenu v predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
 4. redno dobro spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.

15.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnjih tač. pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

 1. osebno ime,
 2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 3. datum in kraj rojstva,
 4. davčno številko ter
 5. številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.
 1. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

16.1 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi, so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

16.2 Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninska družba nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta)

16.3 Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd...), sme Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

16.4 Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:

- da gre za fotokopijo,

- svoj naziv,

- izrecno določen namen fotokopiranja,

- pravno podlago za fotokopiranje - jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

16.5 Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki

16.6 Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe, katerih predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v drugih namenih bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

16.7 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico:

- od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v zvezi z njimi obdelujejo osebni podatki,

- dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov;

- uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

-predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

16.8. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da:

- od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov,

- od nepremičninske družbe zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,

- ugovarja obdelavi,

- zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,

- zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,

- se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo,

-vloži pritožbo pri nadzornem organu.

16.9. Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

16.10. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 1. ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED POGODBE

17.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas

17.2 Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranka sklene novo pogodbo o posredovanju.

17,3 Pogodba preneha veljati:

 1. s potekom časa,
 2. z odpovedjo pogodbe o posredovanju,
 3. z izničiti pogodbe o posredovanju v
 4. v drugih primerih, ki jih unaša zakon.

17.4 Strani lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 1. VELJAVNO PRAVO

18.1 Za presojanje pogodbe o posredovanju v Splošnih pogojih ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji ne ureja, se uporablja kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki je sprejemal Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

 1. REŠEVANJE SPOROV

19.1 Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

19.2 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki, za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

19.3 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 1. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

20.1 Splošni pogoji veljajo od 25.5.2021

20.2 Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletnem naslovu www.revestum.com

V Ljubljani, dne 25.5.2021

Revestum d.o.o.

Primerjajte sezname

primerjati