fbpx

REVESTUM d.o.o., Real Estate Agency and Investments, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, matična št. 9348751000, davčna št. SI 22467670 na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme naslednje

 

S P L O Š N E   P O G O J E   P O S L O V A N J A

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

 1. UVODNE DOLOČBE

1.1 S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1.2 Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police.

1.3 V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju.

 

 1. POMEN IZRAZOV

2.1 V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci ali posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

 • Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

 

 1. STORITVE POSREDOVANJA

3.1 Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

 • prodaji ali nakupu nepremičnine,
 • oddaji, najemu, zakupu ali
 • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2 V storitvah posredovanja iz točke 3.1, je zajeto vzpostavljanje stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine, sodelovanje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, kot je potrebno za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla, zlasti pa naslednje storitve:

- sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

- seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višini davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

- ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

- pisna opozorila, obvestila, potrdila;

- ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

- oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja medijih ali na drug način;

- seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

- prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

- ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

- seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

- telefonsko komuniciranje s strankami;

- sodelovanje v pogajanjih za sklenitev dogovora;

- priprava osnutka prodajne pogodbe.

3.3 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2.

3.4 Po pisnem obvestilu nepremičninske družbe, o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v 3 (treh) delovnih dneh od tega obvestila, nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila nepremičninska družba.

3.5 Smiselno enako, kot to določa točka 3.4 velja tudi v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

 1. DODATNE STORITVE

4.1 Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

4.2 Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, potrebnih za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • organizacija vrednotenja nepremičnin;
 • ureditev pravnega statusa nepremičnine;
 • priprava in predložitev predlogov za vpis v zemljiško knjigo;
 • shranjevanje sredstev na fiduciarnem računu;
 • priprava najemne ali druge pogodbe, ki ne vključuje plačila za posredovanje;
 • druge storitve, potrebne za izvedbo transakcije.

4.3 Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe ali v pogodbi o posredovanju ali drugi pogodbi, ki jo stranka sklene z nepremičninsko družbo.

4.4 Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve, tudi če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

 1. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1. O višini plačila za posredovanje se nepremičninska družba in stranka dogovorita v pogodbi o posredovanju.

5.2 Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje iste nepremičnine znaša največ 4 % pogodbene cene. Ta omejitev ne velja, če je pogodbena vrednost nepremičnine nižja od 10.000,00 EUR.

5.3 Stranka mora posredniku plačati plačilo za posredovanje v višini 4 %, izračunano od pogodbene vrednosti za posredovanje v primeru najema ali zakupa. Pogodbena vrednost je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katere je sklenjena najemna pogodba. Plačilo za posredovanje ne sme presegati zneska ene mesečne najemnine in ne sme biti nižje od 150 EUR.

5.4 Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) ni vključen v plačilo za posredovanje, zato se ob izdaji računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV (22 %).

5.5 V primeru, da nepremičninska družba ne opravi nobenega posla iz 3. točke teh splošnih pogojev, ker to zaradi okoliščin posameznega primera ni potrebno, ali na izrecno zahtevo stranke, stranka nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

5.6 Pristojbina za posredovanje ne vključuje stroškov notarskih storitev, davkov, sodnih in upravnih taks, pristojbin za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroškov dodatnih storitev iz točke 4 teh splošnih pogojev.

5.7 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

5.8 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.9 Posredniško provizijo nepremičninska družba zaračuna stranki na podlagi pogodbe o posredovanju.

5.10 Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če stranka ali tretja oseba pozneje odstopi od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.11 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko stranka ali njen ožji družinski član sklene pogodbo, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je nepremičninska družba stopila v stik, in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

 1. POVRAČILO STROŠKOV

6.1 Če se stranke izrecno strinjajo s pogodbo o posredovanju, si lahko nepremičninska družba pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov v višini 150 EUR.00, ki jih je imela v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz 3. točke splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena, če stranka sama kontaktira tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini, sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe, enostransko prekine pogodbo o posredovanju pred iztekom časa, za katerega je bila sklenjena.

 

 1. ZAŠČITA INTERESOV STRANKE IN TRETJIH OSEB.

7.1 Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami stranko na ustrezen način obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za uresničevanje interesov stranke.

7.2 Nepremičninska družba mora ustrezno zaščititi tudi interese tretje osebe, zaradi katere je stopila v stik s stranko zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in delovati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora s stranko zastopa le njene interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora s stranko ali investitorjem med posredovanjem zastopa izključno interese stranke, mora jasno in pisno opozoriti tretjo osebo, s katero je stopila v stik, da deluje v vlogi zastopnika in ne posrednika.

 

 1. FIDUCIARNI RAČUN

8.1 Nepremičninska družba lahko sprejme sredstva v hrambo od stranke ali tretje osebe v zvezi z izvajanjem pogodbe, katere predmet je nepremičnina, če ima z banko sklenjeno pogodbo o fiduciarnem vodenju računa in če jo stranka ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

 1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

9.1 Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala stranki ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na območju Republike Slovenije. Ime zavarovalnice, številka zavarovalne police in zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

 1. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1. Če stranka in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, stranka v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali oglaševati ali prodajati iste nepremičnine prek tretje osebe.

 

 1. PRENOS POSREDNIŠKIH STORITEV

11.1 Nepremičninska družba lahko v dogovoru s stranko prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

11.2 V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo stranka ostane v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenila pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora stranki izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

 1. DRUGE OBVEZNOSTI SKRBNIKA

12.1 Stranka mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazilo o lastništvu, izpisek iz zemljiške knjige, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijske informacije in vse druge dokumente).

12.2 Stranka jamči za resničnost, točnost in popolnost predloženih podatkov ali dokumentacije.

12.3 Stranka mora nepremičninsko družbo nemudoma, najpozneje pa v 8 (osmih) dneh po spremembi, pisno obvestiti o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum uporabe nepremičnine itd.) in o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega statusa nepremičnine.

12.4 V primeru, da stranka trži nepremičnino sama ali s konkurenčnimi nepremičninskimi podjetji, bo stranka tržila nepremičnino pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni v pogodbi o posredovanju.

12.5 Če stranka sama ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, jo mora nepremičninska družba nemudoma, najpozneje pa v 8 (osmih) dneh od sklenitve take pogodbe ali predpogodbe, o tem pisno obvestiti in ji dostaviti izvod te pogodbe.

 

 1. NEPOŠTENO RAVNANJE STRANKE

13.1 Stranka mora nepremičninski družbi povrniti vso škodo, ki ji je nastala zaradi strankine kršitve pogodbenih obveznosti.

13.2 Za hujšo kršitev pogodbe o zastopanju se štejejo zlasti naslednja dejanja naročnika:

 1. stranka nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov prepreči ogled nepremičnine;
 2. naročnik krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o zastopanju;

 3. stranka sama ali z drugimi nepremičninskimi družbami trži nepremičnino pod ugodnejšimi pogoji, kot so bili dogovorjeni v pogodbi o posredovanju;

 4. stranka ne obvesti ali ne obvesti nepremičninske družbe pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo sama najde, ali ji ne izroči ali ne izroči izvoda pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

 5. stranka v nasprotju z dobro vero in poštenostjo ne začne pogajanj za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga zavrne sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero jo je nepremičninska družba povezala;
 6. stranka tretjim osebam posreduje informacije in podatke, ki so zaupne narave in veljajo za poslovno skrivnost.

 

 1. PRAVICA DO PREJEMANJA INFORMACIJ

14.1 Nepremičninska družba lahko v primeru, da stranka odstopi od pogodbe o posredovanju ali ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, opravi poizvedbe o vsaki sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

 1. OBVEZNOSTI IZ ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

15.1 V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma mora nepremičninska družba pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcij nad zakonsko določenim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki vključuje:

 1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;

 2. določitev dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
 3. pridobivanje informacij o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih informacij v skladu z zakonom;

 4. redno in skrbno spremljanje poslovnih dejavnosti, ki jih stranka izvaja v nepremičninski družbi.

15.2 Stranka je seznanjena, da ima nepremičninska družba za izpolnitev svojih obveznosti iz prejšnje točke pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

 1. osebno ime,
 2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 3. datum in kraj rojstva,
 4. davčna številka in
 5. številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

 1. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

16.1 Vse informacije in podatki, ki jih stranka pridobi od nepremičninske družbe, so zaupne narave in veljajo za poslovno skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

16.2 Nepremičninska družba lahko zaradi izpolnjevanja obveznosti iz posredniške pogodbe in obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, v skladu s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine, kopira podatke iz osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko in številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta).

16.3 Kadar to izrecno narekuje narava posamezne transakcije (npr. preverjanje podpisa stranke ali tretje osebe itd.), lahko nepremičninska družba fotokopira osebni dokument lastnika na podlagi njegovega pisnega soglasja, iz katerega izhaja za vnaprej določen namen.

16.4 Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:

- da gre za fotokopiranje,

- njegov naslov,

- izrecno naveden namen fotokopiranja,

- pravna podlaga za fotokopiranje,

- jasno vidno pisno soglasje imetnika osebnega dokumenta.

16.5 Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo več kopirala osebnega dokumenta stranke. Nepremičninska družba ne sme hraniti kopije osebnega dokumenta v elektronski obliki.

16.6 Nepremičninska družba se zavezuje, da bo vse osebne podatke varovala v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki se bodo uporabljali samo za namen sklenitve, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju in pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Za vsako uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba pridobila predhodno pisno soglasje stranke.

16.7 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

- od nepremičninske družbe pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njo obdelujejo osebni podatki,

- zahtevo nepremičninske družbe za omejitev obdelave osebnih podatkov;

- uporabnikov ali kategorij uporabnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, uporabljena za določitev tega obdobja.

16.8. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do:

- od nepremičninske družbe zahtevati popravek ali izbris osebnih podatkov,

- zahtevo nepremičninske družbe za omejitev obdelave osebnih podatkov,

- predmet za obdelavo,

- od nepremičninske družbe zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,

- zahtevati, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,

- osebni podatki se neposredno prenesejo iz ene nepremičninske družbe v drugo, kadar je to tehnično izvedljivo,

- vloži pritožbo pri nadzornem organu.

16.9. Pri prenosu osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

16.10. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je to povezano s takim neposrednim trženjem.

 

 1. TRAJANJE POGODBE IN PREKINITEV POGODBE

17.1 Mediacijski sporazum se sklene za določeno obdobje devetih (9) mesecev, razen če se stranki dogovorita za krajše obdobje.

17.2 Po izteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta nov sporazum o mediaciji.

17.3 Pogodba preneha veljati:

 1. s časom,
 2. s prekinitvijo pogodbe z agencijo,
 3. z izpolnitvijo pogodbe z agencijo in
 4. v drugih primerih, določenih z zakonom.

17.4 Stranki lahko kadar koli prekineta sporazum o mediaciji, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenostjo. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 

 1. PRAVO, KI SE UPRAVLJA

18.1 Za presojo pogodbe o posredovanju in splošnih pogojev se uporablja Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS - Gospodarski zbornici Slovenije, za vprašanja, ki niso urejena s pogodbo o posredovanju in splošnimi pogoji, pa z nepremičninskim in slovenskim pravom brez kolizijskih pravil.

 

 1. REŠEVANJE SPOROV

19.1 Vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe o mediaciji ali so z njo povezani, stranke rešujejo sporazumno.

19.2 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je za reševanje sporov v primerih pogodb s potrošniki pristojno sodišče v Ljubljani.

19.3 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se pogodbeni stranki v primerih pogodb med gospodarskimi subjekti dogovorita, da bo vsa nesoglasja, spore ali zahtevke, ki izvirajo iz te pogodbe ali so z njo povezani ali izvirajo iz njene kršitve, prekinil ali razveljavil, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi pravil o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

 1. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

20.1 Splošni pogoji se uporabljajo od 22.5.2021.

20.2

Splošni pogoji, ki veljajo v vsakem trenutku, so objavljeni v prostorih nepremičninske družbe na vidnem mestu in na spletnem naslovu www.revestum.com.

 

 

V Ljubljani, 22. maja 2021

REVESTUM d.o.o., Agencija za nepremičnine in naložbe

Primerjajte sezname

primerjati